Podmínky členství a všeobecné provozní podmínky Paul Dance, z. s. platné od 1. září 2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 1. první dvě lekce jsou pro nového tanečníka zdarma /pro rozhodnutí, zda se bude chtít stát členem či nikoli)
 2. výše ročního příspěvku je stanovena každoročně dle rozhodnutí výboru zapsaného spolku
 3. roční příspěvek je rozdělen na členský poplatek a provozní poplatek (na kostýmy a rekvizity) polovinou celkové částky za danou taneční sezónu
 4. roční příspěvek se hradí ve dvou platbách vždy do poloviny října a do konce ledna daného školního roku viz. příloha č. 1 těchto podmínek (Platný ceník pro taneční sezónu)
 5. členovi nevzniká nárok na vrácení příspěvků při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce
 6. o vrácení členského příspěvku není možno žádat
 7. o vrácení provozního příspěvku je možné žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo v případě vážného úrazu, vždy však po předložení lékařské zprávy – vrácená částka bude závislá na stavu výroby kostýmů, úhradě příspěvku zastřešující organizaci a úhradě ostatních finančních závazků vůči taneční skupině (např. nedoplatky za soutěže. Minimální storno poplatek činí 30 % z výše provozního příspěvku (z důvodu vysokých počátečních investic za tanečníky na začátku školního roku).
 8. částku ročního příspěvku poukažte na ČÚ: 1264216379/0800. Variabilní symbol je rodné číslo tanečníka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno tanečníka (nikoli jméno plátce, které je často odlišné). Uschovejte si prosím originál dokladu o zaplacení pro případné dohledávání platby.
 9. každý člen je povinen odevzdat včas přihlášku do taneční skupiny na daný školní rok, přihlášku vygenerujete prostřednictvím on-line formuláře na našich webových stránkách, vytisknete a podepíšete (jakákoli jiná varianta podání přihlášky není dostatečná, neboť neumožňuje vyjádření souhlasu s pravidly organizace a tyto formuláře budou vráceny zpět).
 10. pokud budete vyžadovat potvrzení o zaplacení pro případ uplatnění u pojišťovny, prosím informujte nás předem a bude Vám vystavena faktura, nebo si domluvte úhradu v hotovosti, kdy obdržíte příjmový pokladní doklad (více na paul- dance@seznam.cz)
 11. V případě, že bude pravidelná činnost taneční skupiny přerušena z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu platných legislativních nařízení nebo z důvodu jiných mimořádných situací, nebude příslušná částka členského příspěvku za nerealizované tréninky vracena.

OSTATNÍ PODMÍNKY:

 1. rodiče nových členů v kategorii MINIHADI mají povolený vstup pouze na úvodní hodinu
 2. ostatní rodiče žádáme, aby v průběhu výuky nevyžadovali vstup do sálů, do prostoru šaten, nenarušovali trénink nedodržováním těchto bodů a vyčkali na své dítě do řádného ukončení lekce na místech, na kterých nebudou ovlivňovat soustředěnost tanečníků a trenérů
 3. šatny jsou určeny pouze pro tanečníky! Vstup mají povolen pouze rodiče mini dětí a to výhradně za účelem přípravy dítěte na trénink a převléknutí po tréninku, s příchodem v čase ukončení tréninku
 4. sraz účastníků je 5 minut před zahájením tréninku, tanečníci se převlékají vždy v šatně před sálem
 5. neručíme za cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony, atd.
 6. nezodpovídáme za děti před a po skončení plánovaného tréninku
 7. na trénink noste adekvátní čistou obuv, triko, legíny, tepláky či kraťasy. Povinností je mít řádně upravené a sepnuté vlasy a vždy láhev s pitím
 8. je zapotřebí mít sjednané individuální úrazové pojištění (tanečník je také pojištěn v rámci tréninků, neboť všichni členové naší skupiny jsou evidování jako řádní členové ČASPV a to s aktualizací vždy ke konci března), je tedy možné, že v případě úrazu před provedením aktualizace platného členství nebude klubové pojištění pro nové členy platné
 9. tanečník má povinnosti navštěvovat pravidelně všechny tréninky včetně mimořádných. V případě onemocnění či náhlé rodinné situace nutné omluvenky výhradně formou sms na tel. trenéra daného týmu nebo na jeho e-mail /kontakty na www/; docházka členů na tréninky bude evidována
 10. vedení organizace a příslušný trenér má bez nároku na vrácení finančních příspěvků možnost vyloučit tanečníka, bude-li svým chováním narušovat lekce, opakovaně vynechávat účast na avizovaných soutěžích bez závažných důvodů, dopustí – li se kázeňského přestupku, bude-li se nevhodně chovat k ostatním členům týmu, nebo nebude-li tanečník plnit morální, etické či finanční závazky vůči taneční skupině Paul Dance, z. s.
 11. pokud se přihlásí tanečník do skupiny, jejíž počet bude vyšší, nežli uvádí soutěžní pravidla většiny plánovaných soutěží /tj. 24 tanečníků/, nebo nebudou-li jeho schopnosti dosahovat potřebných kvalit pro tanečníka dané formace, je možné, že bude plnit funkci soutěžního náhradníka nebo bude střídán. Při výběru tanečníků do soutěžní formace bude přihlíženo k jeho docházce, k plnění finanční a ostatních závazků, a také k účasti na přípravných soustředěních.
 12. v průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních a velikonočních a v době státních svátků tréninky odpadají, pokud není předem ohlášená změna
 13. každý člen i rodič přistupuje k tréninkům a soutěžím svědomitě a zodpovědně. Respektuje zavedená pravidla naší taneční skupiny, pro informovanost sleduje naše webové stránky a především akceptuje, že tréninková příprava je realizována s cílem aktivní účasti na soutěžích
 14. délku a počet tréninkových hodin stanovuje vedení Paul Dance ve shodě s jednotlivými trenéry a dle volných tréninkových prostor, vedení skupiny si vyhrazuje možnost zrušit mimořádně trénink z důvodu kolize využití prostor pro další akce v SD JILM
 15. členové se připravují na soutěžní choreografie dle plánu činnosti jednotlivých věkových skupin a není možné žádat pravidelné vyjmutí z části tréninků (např. příprava pouze jedné choreografie místo dvou)
 16. rozpis tréninkových hodin je zveřejňován na webových stránkách skupiny
 17. informace o zrušených tréninkových hodinách jsou zveřejněny nejpozději v daný den do 12 hodin na webových stránkách (např. z důvodu nemoci trenéra a v jiných závažných či rodinných situacích), zrušené tréninky nemusí být nahrazovány, počet tréninkových hodin neovlivňuje výši členského a provozního příspěvku.

SOUTĚŽE:

SOUTĚŽNÍ JEDNOTKY: na každou soutěž se nepřihlašují automaticky všechny soutěžní jednotky, ale harmonogram soutěží pro jednotlivé skupiny je zveřejněn na našich www a průběžně aktualizován s dostatečným předstihem (min. 1 měsíc).

ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ PÍSEMNĚ NA MAIL PŘÍSLUŠNÉHO TRENÉRA DANÉ SKUPINY.

Jiná forma - např. nahlášení kamarádům, odhlašování formou sms, na fb apod. nebude akceptována

DOPRAVA NA SOUTĚŽE:

 1. Na soutěže jezdíme hromadnou dopravou, pokud se dopředu neurčí jinak.
 2. Do autobusu se počítá se všemi tanečníky, kteří jsou členy příslušné choreografie. Mezi tento počet tanečníků, je rozpočítána cena za dopravu / osoba. Ta je zpravidla v úterý před soutěží /nebo po obdržení harmonogramu/, zveřejněna na našich stránkách. Nemocné tanečníky, popř. tanečníky, kteří se z jiných důvodů nemohou soutěže zúčastnit, je potřeba omluvit nejpozději před zveřejněním informací a hlavně před propočtením ceny na osobu. Pokud se tanečník omluví ze soutěže, nebo z hromadné dopravy z důvodu nemoci po zveřejnění ceny za dopravu, je povinen dopravu uhradit a může být po něm vymáhána.
 3. Omluvy jsou platné, pokud jsou podány písemně na mail příslušného trenéra v daném termínu (nejpozději do úterý do 24 hodiny před danou soutěží). Pokud budete informovat trenéra ústně, je to v pořádku, ale písemná podoba je pro případné pozdější dohady nezbytná.
 4. Pokud v mimořádných situacích zvolíte i přes plánovanou hromadnou dopravu individuální cestu (např. s rodiči), platí stejné podmínky jako při omluvě z účasti na soutěži (tedy informování příslušného trenéra do úterý do 24 hodiny)

STARTOVNÉ NA SOUTĚŽÍCH:

Abyste nemuseli platit startovné, je potřeba provést odhlášení ze soutěže písemně na – email trenéra v pondělí před soutěží max. do 24 hodiny, tím se osvobodíte z platby startovného. Při pozdější odhlášce nevzniká nárok na vrácení startovného ze strany pořadatele a bude taneční skupinou hrazena bez ohledu na počet skutečných tanečníků. Následně pak bude tanečník povinen startovné uhradit a bude po něm vymáháno.

PRÁVA A POVINNOSTI TANEČNÍKA:

Práva a povinnosti člena Paul Dance, z. s. vyplývají z platných stanov, které jsou umístěné na webových stránkách.

VELKÉ FORMACE:

Každý tanečník, který předá vyplněnou a podepsanou přihlášku do Paul Dance, z.s . bude automaticky považován za člena příslušné formace a přijímá všechny podmínky a práva členství v taneční skupině Paul Dance, z. s. dle platných stanov.

Každý tanečník, který předá vyplněnou a podepsanou přihlášku, bude automaticky považován za člena příslušné formace (ať řádného nebo náhradního). Každý tanečník je povinen účastnit se všech soutěží určených pro danou soutěžní jednotku, k soutěžím a tréninku přistupovat zodpovědně a loajálně.

Pokud nemáte zájem soutěžit, prosím najděte si jinou volnočasovou aktivitu – neboť narušujete přípravy celého týmu a výkonnost dané soutěžní jednotky.

Přihlášením za člena taktéž vyjadřuje souhlas s účastí na mimořádných trénincích, či na soustředění zaměřených na přípravu dané soutěžní jednotky. Za další souhlas a projev svobodné vůle, je považováno převzetí kostýmu na danou soutěžní jednotku.

MALÉ SKUPINY, DUETA, PÁRY a SÓLA:

Každý tanečník, který se stane členem Paul Dance, z.s. má právo odmítnout účast v malých skupinách, duetech, párech a sólo vystoupeních a to před zahájením přípravy této jednotky na soutěže a objednáním kostýmu. Pro členy těchto jednotek pak platí stejné podmínky, jako pro členy formací.

SANKCE:

Pokud tanečník dané soutěžní jednotky v průběhu sezony, kdy je daná soutěžní jednotka „aktivní“:

ONEMOCNÍ

a nemůže ze zdravotních důvodů dále /či na určitou dobu/ v soutěžní jednotce figurovat, je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na finanční refundaci, pokud je tomu zapotřebí

ODSTĚHUJE SE

/myšleno mimo kraj současného bydliště/ je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na refundaci, pokud je tomu zapotřebí

SOUTĚŽNÍ JEDNOTKU BEZ VYSVĚTLENÍ OPUSTÍ:

je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na refundaci, pokud je tomu zapotřebí a uhradit finanční pokutu ve výši 2.000,-Kč, která slouží na újmu taneční skupiny, náklady za práci spojenou s mimořádnými tréninky, které si daná situace vyžádá a na případné další výdaje – např. startovné a cestovné pro náhradníka.

OZNÁMENÍ TOHOTO TYPU JE NUTNÉ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ NA MAIL:

paul-dance@seznam.cz. Zároveň informaci nahlaste příslušným trenérům.

Všechny osobní informace o členech Paul Dance, z. s., v rámci a ve smyslu nařízení EP a Rady EU 2016/679, jsou shromažďovány na základě vypracované analýzy GDPR a slouží oprávněnému zájmu organizace na těchto údajích.

Tyto podmínky byly schváleny předsednictvem Paul Dance, z. s. dne 5. 6. 2020